Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 U-17 Tản Viên 23-11-2019 20:37:50 Chấp nhận
2 U-17 Thanh Mỹ 23-11-2019 20:38:05 Chấp nhận
3 U-17 Yên Thịnh 23-11-2019 20:38:13 Chấp nhận
4 U-17 H2O 23-11-2019 20:38:23 Chấp nhận
5 U-17 Glory 23-11-2019 20:38:30 Chấp nhận
6 U-17 Drunk 23-11-2019 20:38:39 Chấp nhận
7 U-17 Soldiers 23-11-2019 20:45:14 Chấp nhận
8 U-17 Vifon 23-11-2019 20:45:20 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến