Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 U15 IAFFC 05-08-2019 17:47:47 Chấp nhận
2 IAF Q6 05-08-2019 17:48:13 Chấp nhận
3 U15 K34 05-08-2019 17:48:24 Chấp nhận
4 COCOA FC Hứa Vũ Minh Phát 05-08-2019 17:48:34 Chấp nhận
5 FC QUANG MINH Nguyễn Mạnh Hùng 05-08-2019 17:49:03 Chấp nhận
6 NGUYỄN THÁI BÌNH 05-08-2019 17:49:20 Chấp nhận
7 Định Sói FC Đoàn Văn Định 05-08-2019 17:49:38 Chấp nhận
8 ONE DREAM FC 05-08-2019 17:49:57 Chấp nhận
9 NĐC FC 05-08-2019 17:50:15 Chấp nhận
10 FC W.A.O 05-08-2019 17:50:27 Chấp nhận
11 GIA ĐỨC 05-08-2019 17:50:36 Chấp nhận
12 M&T FC 05-08-2019 17:50:56 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến