Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 A12(2021-2025) Minhkhou 16-11-2023 19:06:50 Chấp nhận
2 FC a467 16-11-2023 22:14:29 Chấp nhận
3 FC A467 17-11-2023 20:16:11 Đang duyệt
4 fc 9a2 17-11-2023 19:28:23 Chấp nhận
5 FC A1 Lê Thị Thu 17-11-2023 07:34:49 Đang duyệt
6 FC A1 17-11-2023 06:30:17 Đang duyệt
7 FC A1 17-11-2023 06:27:56 Đang duyệt
8 FC-A5 21-11-2023 16:04:59 Chấp nhận
9 FC 9A38(2020-2024) lê minh tuấn 18-11-2023 16:15:54 Đang duyệt
10 fc 8a68 17-11-2023 14:01:53 Đang duyệt
11 A38(2020-2024) Mạnh Hà Freestyle 17-11-2023 21:58:05 Chấp nhận
12 Fc A1 17-11-2023 21:27:11 Đang duyệt
13 Fc A5 17-11-2023 21:42:45 Đang duyệt
14 FC A5 17-11-2023 22:15:50 Đang duyệt
15 A53(2021-2025) NgNgocPhu 18-11-2023 10:43:02 Đang duyệt
16 21-11-2023 16:23:10 Đang duyệt
17 Fc 7a5 Bình An 30-11-2023 21:40:19 Đang duyệt
18 A53 22-11-2023 21:36:01 Đang duyệt
19 FC A1 Nguyễn Hoàng Anh 23-11-2023 09:24:51 Đang duyệt
20 FC A1 Nguyễn Hoàng Anh 23-11-2023 09:28:49 Đang duyệt
21 FC A1 23-11-2023 18:33:29 Đang duyệt

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến