Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 K23TPMCMU Nguyễn Thanh Long 02-04-2019 14:45:20 Chấp nhận
2 HỒNG TRÍ VIỆT 02-04-2019 22:11:24 Chấp nhận
3 TPA CHu trọng thông 02-04-2019 22:11:50 Chấp nhận
4 FIGO FC Hoàng Thái Đức Hoan 15-04-2019 23:02:48 Chấp nhận
5 THOR FC NGÔ VĂN NAM THỊNH 05-06-2019 16:23:08 Đang duyệt
6 TNT United Võ Đình Hà 11-06-2019 19:48:51 Đang duyệt
7 Huy Tony 11-06-2019 19:49:32 Đang duyệt
8 Anh Quyên Anh Chàng Tô 23-06-2019 20:21:12 Đang duyệt

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến