Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 FC TRIỆU SƠN 1 01-06-2022 18:31:41 Đang duyệt
2 FC.The Tigers Nguyễn Văn Hùng 04-09-2022 11:16:47 Đang duyệt
3 Triệu Sơn 4 Football Club Lê văn cường 03-10-2022 11:22:41 Đang duyệt
4 Ace ts4 03-10-2022 19:37:19 Đang duyệt
5 Bao Thăng 06-10-2022 23:34:11 Đang duyệt
6   06-10-2022 23:34:12 Đang duyệt
7   06-10-2022 23:34:12 Đang duyệt
8 Tam ky 06-10-2022 23:34:13 Đang duyệt
9   06-10-2022 23:34:14 Đang duyệt
10   06-10-2022 23:34:14 Đang duyệt
11   06-10-2022 23:34:15 Đang duyệt
12   06-10-2022 23:34:16 Đang duyệt
13   06-10-2022 23:34:17 Đang duyệt
14   06-10-2022 23:34:18 Đang duyệt
15   06-10-2022 23:34:18 Đang duyệt
16   06-10-2022 23:34:19 Đang duyệt
17   06-10-2022 23:34:20 Đang duyệt
18   06-10-2022 23:34:20 Đang duyệt
19   06-10-2022 23:34:22 Đang duyệt
20   06-10-2022 23:34:22 Đang duyệt
21   06-10-2022 23:34:24 Đang duyệt
22   06-10-2022 23:34:24 Đang duyệt
23   06-10-2022 23:34:25 Đang duyệt
24   06-10-2022 23:34:26 Đang duyệt
25 yJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvYXBpLm15bGVhZ3VlLnh5elwvYXBpXC92MVwvYXV0aFwvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2NjI0MzAyNjAsImV4cCI6MTcyMjkxMDI2MCwibmJmIjoxNjYyNDMwMjYwLCJqdGkiOiJoVGFlQlFPSDFVWHlJdUw3Iiwic3ViIjoxLCJwcnYiOiIyM2JkNWM4OTQ5ZjYwMGFk 06-10-2022 23:34:26 Đang duyệt
26 yJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvYXBpLm15bGVhZ3VlLnh5elwvYXBpXC92MVwvYXV0aFwvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2NjI0MzAyNjAsImV4cCI6MTcyMjkxMDI2MCwibmJmIjoxNjYyNDMwMjYwLCJqdGkiOiJoVGFlQlFPSDFVWHlJdUw3Iiwic3ViIjoxLCJwcnYiOiIyM2JkNWM4OTQ5ZjYwMGFk 06-10-2022 23:34:27 Đang duyệt
27 yJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvYXBpLm15bGVhZ3VlLnh5elwvYXBpXC92MVwvYXV0aFwvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2NjI0MzAyNjAsImV4cCI6MTcyMjkxMDI2MCwibmJmIjoxNjYyNDMwMjYwLCJqdGkiOiJoVGFlQlFPSDFVWHlJdUw3Iiwic3ViIjoxLCJwcnYiOiIyM2JkNWM4OTQ5ZjYwMGFk 06-10-2022 23:34:28 Đang duyệt
28   06-10-2022 23:34:28 Đang duyệt
29 yJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvYXBpLm15bGVhZ3VlLnh5elwvYXBpXC92MVwvYXV0aFwvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2NjI0MzAyNjAsImV4cCI6MTcyMjkxMDI2MCwibmJmIjoxNjYyNDMwMjYwLCJqdGkiOiJoVGFlQlFPSDFVWHlJdUw3Iiwic3ViIjoxLCJwcnYiOiIyM2JkNWM4OTQ5ZjYwMGFk 06-10-2022 23:34:29 Đang duyệt
Hỗ trợ trực tuyến